E-Saimnieks lietošanas noteikumi

Termini:

 1. Vietne – https://e-saimnieks.lv
 2. Vietnes pārzinis – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SmartUp". E-pasts: saimnieks@e-saimnieks
 3. E-pakalpojums – E-Saimnieks Vietnes piedāvātie elektroniskie pakalpojumi.
 4. NoteikumiE-Saimnieks e-pakalpojumu lietošanas noteikumi.
 5. Apmenklētājs – neidentificēts Vietnes apmeklētājs.
 6. Lietotājs – persona, kura ir reģistrējusies un izveidojusi Lietotāja kontu E-Saimnieks Vietnē.
 7. Lietotāja konts – informācija par Lietotāju: e-pasta adrese, vārds, uzvārds / nosaukums, tālruņa numurs, parole
 8. Īpašuma pārvaldnieks – Vietnes pārziņa sadarbības partneris, kura interesēs tiek nodrošināta datu apstrāde
 9. Nekustamā īpašuma objekts – dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa, kas atrodas Īpašumu pārvaldnieku pārvaldīšanā esošajā ēkā.

Sniegto pakalpojumu apraksts

 1. Lietotājs Vietnē var saņemt šādus e-pakalpojumus:
  1. pieprasījumu nosūtīšana Īpašuma pārvaldniekam par tiesību piešķiršanu elektroniski ar E-Saimnieks e-pakalpojuma starpniecību piekļūt Lieotāja pieteikumā norādītā Nekustamā īpašuma objekta datiem;
  2. iesniegt skaitītāju rādījumus tālākai nodošanai Īpašuma pārvaldniekam;
  3. piekļūt pārvaldnieka izrakstītajiem rēķiniem ar iespēju tos apmaksāt elektroniski;
  4. piekļūt iepriekš veikto rēķinu maksājumu informācijai;
  5. piedalīties Īpašuma pārvaldnieka organizētajās aptaujās un balsojumos;
  6. nosūtīt pieprasījumus Vietnes sadarbības partneriem par izvēlēto e-pakalpojumu saņemšanu.

Vispārīgie noteikumi:

 1. Noteikumi ir saistoši katram Lietotājam. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs pirms E-Pakalpojumu lietošanas ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.
 2. Vietnes pārzinim ir tiesības jebkurā laikā grozīt Noteikumus un šie grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publicēti Vietnē un ir saistoši visiem lietotājiem ar publicēšanas brīdi.
 3. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja kontu, veic, izmantojot Vietni, kā arī par šo darbību sekām.
 4. Vietnes pārzinim ir tiesības pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu funkciju darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveidošanas vai modernizēšanas darbiem.
 5. Vietnes pārzinis pats neveic un negarantē tiesību apstiprināšanu un piešķiršanu izvēlētam Nekustamam īpašumam. Šo funkciju veic Īpašuma pārvaldnieks.
 6. Tehniskās problēmas Vietnes darbībā neatbrīvo Lietotāju no pienākuma noteiktajā termiņā iesniegt Īpašuma pārvaldniekam skaitītāju rādījumus un veikt rēķinu apmaksu.
 7. Vietnes pārzinim ir tiesības izmantot Lietotāja kontā norādīto informāciju, lai sazinātos ar Lietotāju, lai atgādinātu par skaitītāju rādījumu iesniegšanu, informētu par e-pakalpojuma izpildes gaitu, izmaiņām tā darbībā vai jauniem e-pakalpojumiem.
 8. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Vietnes pilnvērtīgas izmantošanas iespējas. Lietojot Vietni, tās Apmeklētājs vai Lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

Lietotāja pienākumi un atbildība:

 1. Lietotājs uzņemas pilnīgu atbildību par Lietotāja kontā norādītās informācijas patiesumu, tai skaitā par tiesībām izmantot norādīto tālruņa numuru.
 2. Lietotājs apņemas uzturēt visus Lietotāja kontā norādītos datus aktuālā stāvoklī.
 3. Lietotājs apliecina, ka e-pasta adrese, kura norādīta viņa Lietotāja kontā, nav pieejama citai personai, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras var rasties nododot vai ispaužot Lietotāja konta lietotājvārdu un paroli trešām personām.
 4. Lietotāja pienākums ir pārliecināties un pārbaudīt informāciju, kuru tas ievada, lietojot E-Pakalpojumu, Īpašumu pārvaldniekam nododamie dati būtu patiesi un korekti.
 5. Lietotājs piekrīt, ka viņa Lietotāja kontā norādītā informācija tiks nodota Īpašumu pārvaldniekiem un sadarbības partneriem ar mērķi nodrošināt kvalitātīvus E-Pakalpojumus.
 6. Ja Letotājs nepiekrīt Noteikumiem un nevēlas turpmāk izmantot Vietnes pakalpojumus, Lietotājs var atteikties no E-Pakalpojumu un Vietnes izmantošanas, dzēšot Lietotāja kontu.
 7. Pēc lietotāja konta dzēšanas Lietotāja ievadītie dati var tikt uzglabāti Vietnē līdz 24 mēnešem.

Vietnes pārziņa tiesības un atbildība:

 1. Vietnes pārzinim ir tiesības uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi nosūtīt atgādinājumus un paziņojumus, kas ir saistīti ar E-Pakalpojumiem.
 2. Vietnes pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies, tajā skaitā, bet ne tikai, Vietnes pārziņa informācijas sistēmu un/vai Vietnes uzlabošanas vai profilakses laikā.
 3. Vietnes pārzinis nav atbildīgs par sekām, kas rodas, ja Lietotājs ir iesniedzis nepilnīgus vai nepareizus Lietotāja datus, kas nepieciešami reģistrācijai Vietnē un par citu Lietotāja iesniegto datu pareizību.
 4. Vietnes pārzinim ir tiesības automātiski atjaunot ar Nekustamā īpašuma objektu saistīto informāciju (tai skaitā, bet ne tikai skaitītāju rādījumus, skaitītāju derīguma termiņus, ūdens aprēķinu pēc vidējā rādītāja, objekta adresi u.c.) no Īpašumu pārvaldnieku informācijas uzskaites sistēmām ar mērķi savlaicīgi nodrošināt Lietotājus ar aktuālu informāciju.

Datu patiesums un atbildība par datu apstrādi:

 1. Piekrītot Noteikumiem, Lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai Vietnes pārzinim un apliecina, ka Lietotājam ir zināms, ka Vietnes pārzinis ir Lietotāja personas datu apstrādes pārzinis. Vietnes pārzinis ir tiesīgs apstrādāt Lietotāja personas datus atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt noslēgto līgumu un/vai vienošanos, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Vietnes pārziņa tiesības un tiesiskās intereses līguma saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus minēto mērķu sasniegšanai nepieciešamajā apjomā. Vietnes pārzinim norādīto mērķu sasniegšanai ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām.
 2. Lietotājs, kas veic reģistrāciju Vietnē, apliecina, ka viņa iesniegtie dati, t.sk. fizisko personu dati, ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to izmantošanai, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un var tik saukts pie atbildības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.
 3. Lietotājs, nododot Vietnes pārzinim trešo personu fizisko personu datus apstrādei, atbild par to, ka pastāv tiesisks pamats šo personu datu apsrādei.
 4. Īpašuma pārvaldnieks, apstrādājot Lietotāja pieprasījumu, pirms apstiprināšanas pārbauda Lietotāja tiesības uz noteiktu īpašumu līdz 24 stundu laikā.
 5. Īpašuma pārvaldnieks patur tiesības neapstiprināt Lietotāja pieprasījumu uz noteiktu īpašumu, gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības, kuras var apdraudēt personas datus.

Noteikumi spēkā no 01.04.2019.
Noteikumi atjaunoti 22.08.2022.