Personas datu apstrādes noteikumi

Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk – Politika) ir izstrādāti, lai informētu Politikā norādītās fiziskās personas par darbībām, kuras ar viņu personas datiem veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SmartUp”, reģistrācijas numurs: 40103480031 (turpmāk – Vietnes pārzinis).

Vietnes pārzinis, interneta vietnē https://e-saimnieks.lv (turpmāk - E-Saimnieks vai Vietne) sniedz zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – E-pakalpojumi):

E-pakalpojumi

 1. Personas pieprasījumu nosūtīšana Īpašuma pārvaldniekam par tiesību piešķiršanu elektroniski ar E-Saimnieks E-pakalpojuma starpniecību iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus par Lieotāja pieteikumā norādīto Nekustamā īpašuma objektu;
 2. Personas iesniegto karstā un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanaĪpašuma pārvaldniekam;
 3. Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu vēstures un skaitītāju informācijas atspoguļošana E-Saimnieks Vietnē par Lietotāja kontam pieejamiem nekustamā īpašuma objektiem.
 4. Personas pieprasījumu nosūtīšana Vietnes sadarbības partneriem par citu izvēlēto E-pakalpojumu saņemšanu.

Personu datu apstrādes darbības joma

 1. esošie klienti vai Lietotāji, kas ir fiziskas personas un kas izmanto Vietnes pārziņa E-pakalpojumus;
 2. potenciālie klienti vai Vietnes apmeklētāji, kas ir fiziskas personas un kuras vēl neizmanto Vietnes pārziņa E-pakalpojumus, bet interesējas par E-Pakalpojumu izmantošanu;
 3. bijušie klienti vai Lietotāji, kas ir fiziskas personas un kas pagātnē ir izmantojušas Vietnes pārziņa E-pakalpojumus;

(turpmāk – Lietotājs vai Jūs).

Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, Vietnes pārzinis sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Pārzinis

Politikā norādīto Jūsu personas datu pārzinis ir Vietnes pārzinis. Vietnes pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem Vietnē ir e-pasta adrese: saimnieks@e-saimnieks.lv

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Lietotāja reģistrācijai un autentifikācijai
 2. Lietotāja identificēšani un saziņai ar Lietotāju jautājumos, kas saistīti ar E-pakalpojumiem
 3. Lietotāju atbalsta sniegšanai
 4. Vietnes darbības uzturēšanai
 5. Vietnes E-pakalpojumu darbības nodrošināšanai
 6. Vietnes E-pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
 7. Lietotāju iesniegumu, pieprasījumu, pretenziju un priekšlikumu izskatīšanai
 8. Lietotāju aptauju veikšanai un izpētei par Vietnes E-pakalpojumiem un to kvalitāti
 9. Lietotāju apziņošanai un informēšanai par E-pakalpojumu izmantošanu un citiem notikumiem
 10. Lietotāju aktivitāšu statistikai un atskaišu sagatavošanai
 11. IT drošības incidentu izmeklēšanai
 12. Infromācijas sniegšanai valsts iestādēm normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā
 13. Uz klientu vērstai konteksta reklāmai
 14. Vietnes apmeklēšanas analīzes nodrošināšanai (piemēram, lietojot Google analytics pakalpojumus)
 15. Citu saistošo normatīvo aktu izpildei

Jūsu personas dati tiek apstrādāti šādos gadījumos

 1. Jūs esat Vietnes apmeklētājs - tādā gadījumā tiek uzkrāta infromacija par Vietnes apmeklējumu, lietojot sīkdatnes un analizējot informāciju, piemēram, ar Google analytics pakalpojumu
 2. Jūs esat reģistrēts Vietnes lietotājs - šādā gadījumā Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar augstāk minētajiem Personas datu apstrādes nolūkiem

Personas datu saņēmēji un avoti

 1. Vietnes pārziņa darbinieki
 2. Vietnes pārziņa sadarbības partneru darbinieki, piemēram, Īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumi.

Personas datu apstrādes termiņš

Personas dati tiek glabāti Vietnes datu bāzēs 4 mēnešus pēc Lietotāja konta dzēšanas.

Jūsu tiesības

 1. Piekļūt saviem personas datiem - savam E-Saimnieks Lietotāja kontam
 2. Labot savus personas datus E-Saimnieks Lietotāja kontā
 3. Dzēst savus personas datus, dzēšot savu E-Saimnieks Lietotāja kontu
 4. Tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei - dzēšot E-Saimnieks Lietotāja kontu
 5. Tiesības saņemt savus personas datus mašīnlasāmā formātā

Spēkā no 01.04.2019.